rozvrh hodin

harmonogram

skolni jidelna

Údaje školy

Základní údaje a statistiky
Název školy: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 
Adresa školy: Litoměřická 726/17, 190 21 Praha 9 - Prosek
Identifikátor zařízení: 600 006 247
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 613 87 061
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Adresa zřizovatele: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Zřizovací listina: ze dne 03.04.2001, čj. 27293/01-21, s účinností od 1. 1. 2001
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: ze dne 21. 2. 1997, čj. 13329/ 97-60. Tímto rozhodnutím byla škola zařazena do sítě škol s názvem Gymnázium.
ID datové schránky: vtydicc
Škola sdružuje:  
1) Gymnázium: kapacita: 660 žáků, IZO: 000638170
2) Školní jídelna: kapacita: 700 jídel, IZO: 102473358
Studijní obory, forma studia a délka studia: podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)
 

8leté studium: 79-41-K/81; obor gymnázium

4leté studium: 79-41-K/41; obor gymnázium

Informace zveřejňované dle §5 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.