tridni schuzky

harmonogram

den otevreny dveri

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Předběžné základní informace k organizaci přijímacího řízení

Přijímací řízení je organizováno pro dva studijní obory.

Obor vzdělání (kód a název) doba studia max. počet míst pro 1. kolo
79-41-K/81 Gymnázium osmileté 60
79-41-K/81 Gymnázium čtyřleté 30

Uchazeči jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů.

 

Přihláška ke studiu

Přihláška musí být podána prostřednictvím řádně vyplněného formuláře platného pro školní rok 2019/2020 do 1. 3. 2019 poštou nebo v kanceláři školy v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hodin. Formulář lze získat na webových stránkách www.msmt.cz nebo zde (pro inspiraci při vyplňování naleznete v dolní části webové stránky také předvyplněnou verzi přihlášky pro čtyřleté nebo osmileté studium).

Na přihlášce musí být uveden prospěch formou známek na stupnici 1 – 5. Navštěvuje-li uchazeč ZŠ, která užívá slovní hodnocení, převede ředitel základní školy hodnocení na stupnici 1 – 5 a potvrdí na přihlášce prospěch žáka.

V 1. kole přijímacího řízení uvádí uchazeč na přihlášce 2 školy, jejichž pořadí neodráží preferenci výběru. Přihlášky jsou vyplněné shodně, vždy s podpisem žáka, zákonného zástupce a ředitele základní školy, ze které se uchazeč hlásí. Obě přihlášky je nutno na zvolené školy doručit.

V případě, že je zákonný zástupce jako fyzická osoba majitelem datové schránky, pak je třeba ID datové schránky taktéž v přihlášce uvést. V opačném případě se napíše do kolonky "Adresa pro doručování písemností s přijímacího řízení"  informace "Nemám datovou schránku + podpis".

Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu škola nevyžaduje.

(Potvrzení zdravotní způsobilosti předkládají pouze žáci se zdravotním znevýhodněním.)

Součástí přihlášky jsou:

  • Ověřené kopie vysvědčení za 4. ročník ZŠ a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ pro osmileté studium nebo za 8. ročník ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ pro čtyřleté studium v případě, že v přihlášce ke studiu nejsou známky potvrzeny ředitelem školy.
  • Originály nebo ověřené kopie diplomů za umístění na 1. – 3. místě v obvodním nebo vyšším kole soutěží uvedených ve Věstníku MŠMT 08/2018 - Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019 (Soutěže typu A - Předmětové soutěže). Ověření diplomu může provést i ředitel ZŠ.
  • Úřední překlad dokumentů, které jsou přiloženy k přihlášce a nejsou v českém jazyce (např. vysvědčení ze zahraničních škol).
  • Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou.
  • Aktuálně platné Doporučení ze školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny či speciálního poradenského centra), jedná-li se o žáka s přiznanými speciálními vzdělávacími potřebami. V Doporučení musí být uvedena podpůrná opatření pro nezbytné přizpůsobení přijímacího řízení.
  • Písemná žádost zákonného zástupce uchazeče o prominutí písemného testu z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, u uchazeče, který získal předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky. (Uchazeč nesmí být žákem české školy.)

Jednotná přijímací zkouška

Jedná se o jednotné písemné testy, a to didaktický test z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy připravila společnost CERMAT a mají prokázat předpoklady uchazeče pro studium na střední škole.

Povolenými pomůckami jsou modrá nebo černá propisovací tužka (ne gumovací nebo Centropen) a rýsovací potřeby (obyčejná tužka, pravítko, úhloměr, kružítko a pravoúhlý trojúhelník).

Časový limit je u testu z českého jazyka a literatury 60 minut, u testu z matematiky 70 minut.

 

Termíny písemných zkoušek

osmileté studium:

  • 16. 4. 2019 – uchazeč se dostaví do školy uvedené v přihlášce na 1. místě
  • 17. 4. 2019 – uchazeč se dostaví do školy uvedené v přihlášce na 2. místě

čtyřleté studium:

  • 12. 4. 2019 – uchazeč se dostaví do školy uvedené v přihlášce na 1. místě
  • 15. 4. 2019 – uchazeč se dostaví do školy uvedené v přihlášce na 2. místě

Uchazeč, který se ze závažného důvodu nedostaví na jednotné písemné zkoušky, musí být písemně omluven nejpozději do 3 dnů od data konání zkoušky.

První náhradní termín PZ je 13. 5. 2019 pro uchazeče omluvené z termínu 12. 4. a 16. 4.

Druhý náhradní termín PZ je 14. 5. 2019 pro uchazeče omluvené z termínu 15. 4. a 17. 4.

Uchazečům, kteří budou konat testy na naší škole, bude nejpozději 14 dní před konáním písemné zkoušky odeslána na adresu zákonného zástupce pozvánka s podrobnými informacemi a registračním kódem, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče.

Podrobné informace o testech jednotné přijímací zkoušky najdete na webu www.cermat.cz.

 

Prokázání totožnosti

Každý uchazeč je povinen před přijímací zkouškou prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (OP, pas, opencard, lítačka, ISIC karta aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek vydá uchazeči na jeho žádost ZŠ, která vydané lístky eviduje. Uchazečům, kteří nejsou na ZŠ, vydá lístky příslušný krajský úřad (v Praze MHMP). Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce gymnázia správně vyplněný zápisový lístek (ideálně osobně do sekretariátu, případně poštou). Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce gymnázia vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou oznámeny:

1. na dveřích gymnázia (pod registračním číslem)

2. na internetu (pod registračním číslem)

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zaslané poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou zřízenou pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu.

 

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do sekretariátu školy).

 

Praha 8. 11. 2018

 

PhDr. Jaroslava Kuchařová

ředitelka školy

 

Ke stažení:

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium

Kritéria přijímacího řízení čtyřleté studium

Přijímací řízení - základní informace

Přihláška ke studiu na SŠ

Předvyplněná přihláška - čtyřleté studium

Předvyplněná přihláška - osmileté studium

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.