Dějepis

Vzdělávací obor dějepis je částí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V rámci výuky tohoto předmětu je žák motivován k tomu, aby se získanými znalostmi tvůrčím způsobem pracoval. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí nebo shlukem faktů a definitivních závěrů, ale že spoluutváří život každého z nás. Usilujeme o to, aby žáci vnímali historické jevy z perspektivy průniku politické, hospodářské, sociální i kulturní situace. Jedním z našich cílů je, aby si žáci uvědomili, v čem tkví specifika historického vývoje české společnosti, ale také to, že jsme součástí evropské kultury. Ve výuce preferujeme zejména dějiny 19. a 20. století, kde najdeme základy spousty dnešních problémů. Vedeme žáky k nazírání současné politické a kulturní situace v širším kontextu historického vývoje.

Občanská výchova a základy společenských věd

V předmětu se zaměřujeme na osobnost člověka a fungování lidské společnosti, rozvíjíme všechny klíčové kompetence žáka. Velký důraz klademe na mezipředmětové vztahy. Do výuky zařazujeme následující formy a metody: brainstorming, myšlenková mapa, dialog, diskuse, skupinová práce, přednáška, dramatická hra, práce s textem, práce s dokumentárním filmem, projektové vyučování, práce s multimediálními pomůckami (žákovské prezentace).