Výuka předmětu je rozdělena na část jazykovou, slohovou a literární. Cílem všech složek je pěstování jazykových a stylizačních dovedností v podobě ústní i písemné. V jazykovém a slohovém vyučování vedeme žáka ke správnému užívání jazyka v konkrétních komunikačních situacích, k chápání jazyka jako prostředku porozumění. V průběhu vzdělávání s žáky pracujeme s uměleckými i odbornými texty, poznáváme bohatství i krásu jazyka, tím se předmět stává prostředkem estetického a výchovného působení. V literární složce předmětu si žáci osvojují základy literární kultury, které jsou předpokladem jejich celoživotního čtenářství. Důraz klademe na interpretaci vybraných literárních děl, která přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a celkově žáka rozvíjí a kultivuje. Současně žáky vedeme k objektivnímu hodnocení literárních děl. Ve výuce literatury tak rozvíjíme dovednosti a schopnosti percepční, čtenářské, intelektuální, komunikační a tvořivé.

Předmět český jazyk a literatura je povinný maturitní předmět.