Ve výuce cizích jazyků motivujeme žáky k tomu, aby se dorozuměli s cizinci v běžných situacích a pohovořili s nimi o různých tématech z rozličných oblastí – osobních, vzdělávacích, pracovních a veřejných. Výuku stavíme na interaktivních řečových dovednostech žáků – produktivních a receptivních – s využitím rozvinutějších jazykových prostředků a funkcí a typů textů. Do výuky cíleně začleňujeme dovednosti, znalosti a vědomosti nabyté v ostatních předmětech vyučovaných na naší škole. Při výuce vybízíme žáky k tomu, aby se seznamovali se sociálním, kulturním, politickým, ekonomickým zázemím jiných zemí, vytváříme prostor pro vzájemnou toleranci a pochopení ve světovém (evropském) měřítku, ale i v žákovské skupině.

Podstatnou část výuky ve školním roce realizujeme v 45 minutových lekcích ve skupinách (počet žáků 13 – 16, žáci jsou děleni v rámci jedné třídy), převážně v jazykových učebnách (ve škole jsou 3 jazykové učebny). Všichni vyučující volí vhodnou kombinaci výukových materiálů optimální pro danou skupinu, aby dosáhli stanovených výstupů. Mezi vyučovací hodiny zařazujeme i krátkodobé projekty (´projektové týdny´) nebo déletrvající projekty, např. prostřednictvím kontaktů se školami v zahraničí (emailová korespondence, výměnné pobyty, mezinárodní projekty, např. Deliberation in Democracy, Comenius). Součástí praktického využití jazykových dovedností jsou i poznávací zájezdy, které se konají podle zájmů žáků.

Alespoň jeden z cizích jazyků je povinně volitelný maturitní předmět.