Malá maturita je komplexní zkouška, která má prověřit znalosti žáků získané v průběhu studia na nižším stupni gymnázia. Zkoušku skládají žáci kvarty ve 2. pololetí příslušného školního roku (obvykle v květnu). Přesný termín je stanoven vždy na počátku daného školního roku a uveden v harmonogramu a ročním plánu školy.

Zkouška se koná ve čtyřech dnech formou písemných testů ze čtyř předmětů. Český jazyk, matematika a anglický jazyk jsou povinné pro všechny žáky kvarty, čtvrtý předmět je volitelný a žáci si jej mohou vybrat z ostatních vyučovaných předmětů kromě občanské, hudební, výtvarné a tělesné výchovy a informatiky. Testy z jednotlivých předmětů jsou pro žáky všech paralelních tříd jednotné a připravuje je buďto vedení školy, nebo pověřený vyučující.

Škola si vyhrazuje právo využít pro účely absolvování malé maturity testování ČŠI, byla-li v daném školním roce do takového zařazena a shoduje-li se testování obsahem a časově s potřebami malé maturity pro daný školní rok.

Výsledná známka z každého předmětu má váhu 10 (A) a započítává se do klasifikace 2. pololetí daného školního roku. Je-li žák hodnocen z některého z předmětů známkou nedostatečně, test z daného předmětu opakuje znovu. Pokud je i z opravného testu hodnocen známkou nedostatečně, test již znovu neopakuje. Psal-li žák opravný test, do klasifikace za 2. pololetí daného školního roku jsou mu započítány dvě známky s váhou 10 (A).