Ve školním roce 2024/2025 budeme do čtyřletého studia přijímat 2 třídy (byla povolena navýšená kapacita – 60 dětí); do osmiletého studia 1 třídu (30 dětí).

Podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, se musí přihláška podávat do 20. února 2024 včetně.

Doporučujeme sledovat web: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Přijímací řízení – obecné informace

Kritéria pro přijímání žáků – osmileté a čtyřleté studium

Přijímání žáků cizinců

 

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Dne 9. 5. 2024 v 23:59 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. S kompletním spisem je možné se seznámit od 10. 5. 2024 do 14. 5. 2024. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, je to možné v kanceláři asistentky ředitelky školy Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726 v úředních hodinách, tj. od 8:00 – 15:00. Termín  případné návštěvy je nutné si předem domluvit na telefonním čísle 286 028 331, případně prostřednictvím e-mailu: horcickova@gymlit.czSeznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

Praha 25. 1. 2024                                          PhDr. Jaroslava Najnarová, v.r.

 

 

 


 

Ukončené přijímací řízení pro rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení – osmileté studium

 

Vyhlášení prvního kola

Přijímací řízení – obecné informace

Informace k přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, a osob s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

 

Kritéria:

Přijímací řízení – čtyřleté studium

Přijímací řízení – osmileté studium

 

 

Přihláška

 

  • vzor vyplněné přihlášky s fiktivními údaji:

čtyřleté studium – vzor

osmileté studium – vzor

  • zvláště prosíme o vyplnění informace ohledně vlastnění datové schránky;
  • prospěch ze ZŠ si nechá uchazeč svou domovskou školou vyplnit, nebo přinese originály vysvědčení spolu s přihláškou;
  • upozorňujeme, že součástí prospěchu je i známka z chování;
  • ze zkušenosti z minulých let chceme ještě upozornit na to, aby bylo vyplněno IZO ZŠ, ze které se uchazeč hlásí

Na základě četných dotazů uvádíme také výsledky žáků přijatých ke studiu k 1. 9. 2023:

 

8-leté studim:

poslední přijatý po náhradním termínu: celkem bodů – 182; ZŠ – 30; Čj – 46; M – 30;
poslední přijatý po autoremeduře: celkem bodů – 164; ZŠ – 28; Čj – 32; M – 36;
4-leté studium
poslední přijatý po náhradním termínu: celkem bodů – 205; ZŠ – 33; Čj – 49; M – 37;poslední přijatý po autoremeduře: celkem bodů – 180; ZŠ – 30; Čj – 38; M – 37.

Pro celkový součet se počty bodů za testy z Čj a M násobily dvěma.

 

 

 

Na základě četných dotazů uvádíme také výsledky žáků přijatých ke studiu k 1. 9. 2022:

8-leté studim:

poslední přijatý po náhradním termínu: celkem bodů – 186; ZŠ – 30; Čj – 45; M – 33;
poslední přijatý po autoremeduře: celkem bodů – 172; ZŠ – 30; Čj – 36; M – 35;
4-leté studium
poslední přijatý po náhradním termínu: celkem bodů – 204; ZŠ – 54; Čj – 43; M – 32;poslední přijatý po autoremeduře: celkem bodů – 186; ZŠ – 54; Čj – 31; M – 35.

Pro celkový součet se počty bodů za testy z Čj a M násobily dvěma.

 

 

 

Na základě četných dotazů uvádíme také výsledky žáků přijatých ke studiu k 1. 9. 2021:

8-leté studim:

poslední přijatý po náhradním termínu: celkem bodů – 188; ZŠ – 30; Čj – 45; M – 34;
poslední přijatý po autoremeduře: celkem bodů – 166; ZŠ – 26; Čj – 32; M – 38;
4-leté studium (mimořádně jsme brali 2 třídy, což zopakujeme zase za tři roky)
poslední přijatý po náhradním termínu: celkem bodů – 200; ZŠ – 60; Čj – 42; M – 28;poslední přijatý po autoremeduře: celkem bodů – 176; ZŠ – 26; Čj – 35; M – 40.

Pro celkový součet se počty bodů za testy z Čj a M násobily dvěma.

PhDr. Jaroslava Najnarová, v.r.