Biologie

Cílem výuky je poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Výuka probíhá ve specializované učebně nebo v laboratoři biologie. Učebna je nově zrekonstruována, vybavena interaktivní tabulí, její kapacita je 36 míst, v laboratoři je k dispozici 16 míst. Pro laboratorní práce se třída dělí na třetiny. Na povinnou výuku navazují volitelné semináře a cvičení ve třetím a čtvrtém ročníku.

Fyzika

Ve výuce předmětu fyzika směřujeme k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí, vedeme žáky k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, učíme je vytvářet a ověřovat hypotézy, zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Dále směřujeme k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie a podporujeme vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Během výuky fyziky probíhají laboratorní práce, třída je dělena na třetiny.

Chemie

Výuka chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Učí se osvojovat si důležité dovednosti, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. Výuka probíhá ve specializované učebně nebo v laboratoři chemie. Učebna je nově zrekonstruována, vybavena interaktivní tabulí, její kapacita je 36 míst, v laboratoři je k dispozici 16 míst. Pro laboratorní práce se třída dělí na třetiny.

Zeměpis

Předmět vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Předmět plně pokrývá v této oblasti zahrnutý vzdělávací obor Geografie, a téměř celý vzdělávací obor Geologie (pouze nepatrná část kompetencí je naplňována v předmětu chemie). Předmět slouží žákům k nabývání klíčových kompetencí vymezených RVP G tím, že si v něm osvojují vybrané poznatky a metodické postupy věd o Zemi.