Školní vzdělávací program vychází z tradic a možností Gymnázia Litoměřická a je zaměřen na kvalitní výuku cizích jazyků, obsahuje dostatečné množství výukových hodin matematiky a svou variabilitou umožnuje nabytí potřebných znalostí pro přijetí a úspěšné zvládnutí studia různých typů vysokých škol.

Výuka cizích jazyků je zajišťována dostatečnou hodinovou dotací (Metropolitní program), kvalifikovanou výukou, širokou nabídkou cizích jazyků (angličtina povinně, francouzština, němčina, španělština, ruština a latina volitelně), doplněnou o případnou výuku zahraničními lektory. Dále nabízíme poznávací a výměnné pobyty, účast na mezinárodních projektech a možnost konverzačních hodin ve třetím a čtvrtém ročníku.

Formou volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia poskytujeme studentům dostatečný základ pro studium na různých typech vysokých škol a současně jím nabízíme volbu mezi humanitním, přírodovědným nebo všeobecným zaměřením. Naším cílem je kvalitní práce jak v oblasti vzdělávací, tak výchovné. Naši absolventi jsou vedeni nejen k tomu, aby mohli dále studovat na vysokých školách, ale současně k tomu, aby byli dobrými občany tohoto státu. Usilujeme o to, aby doba, kterou stráví na naší škole, byla pro naše studenty spojena se spoustou zážitků, ze kterých budou v průběhu svého života čerpat a ke kterým se budou vracet. Snažíme se v našich studentech vidět partnery vzdělávacího procesu a jako k takovým k nim přistupovat. Současně ale požadujeme důsledné plnění školního řádu a všech studijních povinností.

Gymnázium Litoměřická vybavuje své studenty rozhledem, vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a postoji na úrovni úplného středního všeobecného vzdělání a připravuje je na vysokoškolské studium i aktivní zapojení do občanského života společnosti. Důležitou roli nehrají pouze znalosti, ale také dovednost umět nabyté vzdělání uplatnit a rozvíjet v rámci profesního uplatnění a celoživotního vzdělávání.

Gymnázium Litoměřická podporuje celkový rozvoj osobnosti studenta tak, aby byl schopen pochopit, zvnitřnit a spoluvytvářet hodnoty a normy demokratické společnosti, a to jak hodnoty materiální, tak také etické, kulturní a duchovní. Náš student je schopen se samostatně rozhodovat na základě kritického myšlení, zná svá práva a povinnosti, a přijímá proto odpovědnost za sebe, své okolí i celosvětové dění.

Naším cílem je vytvářet motivující studijní prostředí, podporovat tvořivost, samostatnost i spolupráci studentů, aby se absolventi GL dokázali sami motivovat pro získávání nových poznatků, dokázali využívat různých zdrojů informací včetně nových technologií a byli schopni na základě těchto znalostí kreativně přistupovat k řešení životních i pracovních úkolů. Naši studenti umějí své názory veřejně prezentovat a při jejich obhajobě správně argumentovat (v mateřském i cizím jazyce), dokážou také přijmout kritiku a názor druhého. Při řešení problémů umí studenti kooperovat, vzájemně se podporovat a pomáhat si. Každý náš student by měl být schopen sebereflexe, měl by si být vědom svých silných stránek a měl by se naučit je efektivně využívat.

Absolvent GL se naučí korigovat své chování na základě sociálního kontaktu, rozvíjí mezilidské vztahy díky toleranci a empatii a je tolerantní k jinakosti druhých. Dokáže oceňovat ostatní, projevovat jim úctu a ochotu. Asertivně hájí lidská práva a vystupuje proti jejich potlačování kdekoliv na světě. Zaujímá odpovědné postoje k otázkám vědeckým, etickým, sociálním, ekologickým a ekonomickým. Chrání život a zdraví své i ostatních. Jedná tak, aby svým chováním neohrožoval ani neomezoval sebe ani jiné.