Projekt:  Gymnázium Litoměřická – Šablony 

 CZ.02.02.XX/00/22_003/0000650 

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 870 080,00

 

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin žáků.


 

Další informace o projektu zde


 


Od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2023 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem – partnerskou školou projektu OP VVV iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství (iKAP 2 – KPRS). 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II (OP VVV

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podíl partnera na celkových způsobilých výdajích projektu v Kč činí: žadatel: 3 206 517 Kč, partner: 436 074 Kč 

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 je partnerem s finančním příspěvkem. Vybrané aktivity navazují na školní akční plán s vydanou doložkou. 

Aktivity: 

Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení 

Tandemová výuka na SŠ/VOŠ 

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Personální podpora – Školní kariérový poradce 

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol (SŠ a VOŠ) a školských poradenských zařízení.

 Od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/15236, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Celková výše podpory činí 1 804 854,00 Kč.


Název projektu: Výzva 54 GL
číslo výzvy 54
registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002030

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu  Výzva 54 GL „ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002030, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu

 

Odkaz: https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-54-zaclenovani-podpora-zaku-odlisnym-materskym-jazykem-ii/

 


Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Společně si rozumíme“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001271, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Celková výše podpory činí 426 060,00 Kč.

 

 


Od 24. 5. 2018 do 31. 1. 2019 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000424, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro práci žáků.

Celková výše podpory činí 810 000 Kč.

 

 


Od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Rozvoj vzdělávání na Gymnáziu Litoměřická“ s registračním číslem CZ.02.3X/0.0/0.0/16_042/0007778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celková výše podpory činí 549 120,00 Kč.