Jsme státní gymnázium, které ve školním roce 2022/2023 oslavilo 50. výročí založení a těší se dobré pověsti. S jednadvaceti třídami patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté, nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách v sekci Dokumenty.

Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat.

V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. Rozvíjíme samozřejmě i čtenářskou a matematickou gramotnost, dbáme o to, aby naši žáci prošli i tzv. Kulturním minimem, kdy posilujeme mezipředmětové vazby mezi humanitními předměty a estetikami. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativa a flexibilnost.

V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.

Gymnázium je všeobecného zaměření, s tím koresponduje i maturitní zkouška, která se povinně skládá z mateřského a cizího jazyka a matematiky. Tomu samozřejmě odpovídá zvýšená hodinová dotace v učebním plánu.

Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat.

Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy.

Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna, škola disponuje dvěma učebnami jako Centry interaktivní výuky. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná nová školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení.

V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a venkovní pingpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase.

Nově bylo postaveno i venkovní environmentální centrum a víceúčelový letní pavilon.

Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel, je možné se na základě lékařského potvrzení stravovat bezlepkově.

Budova školy stojí v klidném prostředí s parkovou úpravou. Je snadno dostupná autobusy od tras metra B a C (zobrazit na mapě).