Ve vzdělávací oblasti matematika a její aplikace se zaměřujeme na rozvíjení a prohloubení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, na seznámení se strukturou matematiky, na pochopení vztahů mezi matematickými objekty, na aktivní práci s nimi. Klademe velký důraz na porozumění myšlenkovým postupům, vedeme žáky k osvojení potřebných algoritmů, k používání matematické terminologie a symboliky. Rozvíjíme abstraktní a analytické myšlení, schopnost logického úsudku, učíme srozumitelné a věcné argumentaci. Vedeme žáky ke schopnosti tvořivě pracovat s informacemi, třídit údaje a vyhodnocovat je.

Alespoň jednu hodinu z týdenní dotace věnujeme převážně na procvičování, utvrzování a aplikaci učiva, třídu při nich dělíme na dvě skupiny. V projektových týdnech nabízíme matematické soutěže, netradiční matematické úlohy, zaměřené na logickou úvahu a kombinační úsudek, seznámení s matematickými počítačovými programy, provádíme se studenty statistická šetření. Na povinnou výuku navazují volitelné semináře ve třetím a čtvrtém ročníku.

Předmět matematika je povinný maturitní předmět.