1. Státní škola s padesátiletou tradicí
 2. Milí a přátelští lidé – profesionálové
 3. Všeobecné zaměření – absolventi ukončují studium maturitní zkouškou vždy z mateřského, cizího jazyka a matematiky
 4. Humanitní nebo přírodovědné zaměření od předmaturitního ročníku
 5. Vynikající příprava na vysněnou vysokou školu
 6. Nadstandardní vybavení odborných učeben a laboratoří, celkově nové vybavení prostor školy
 7. Počítač s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí v každé učebně
 8. Projektové dny s promyšlenou výukou jako příprava na další studium na VŠ
 9. Špičkové služby koordinátorů a výchovně – preventivních aktivit
 10. Tabletové učebny s bohatým IT vybavením
 11. Badatelská výuka
 12. Nadstandardně vybavená rozsáhlá sportoviště
 13. Dlouhodobě výborné úspěchy v soutěžích napříč předměty
 14. Vlastní školní televize TV Gymlit
 15. Škola nedaleko metra „C“ (Střížkov, Prosek)
 16. Systémově zabezpečená škola s moderní recepcí
 17. Vlastní školní kuchyně s možností denního výběru ze tří jídel
 18. Klidné prostředí, park před školou
 19. Fungující spolupráce školy a Rady rodičů
 20. Wi-Fi i pro žáky
 21. Výměnné a studijní zájezdy, seznamovací pobyt pro první ročníky, nepovinné předměty a kroužky, …