1. Státní škola s více než pětačtyřicetiletou tradicí
 2. Milí a přátelští lidé – profesionálové
 3. Humanitní nebo přírodovědné zaměření od předmaturitního ročníku
 4. Nadstandardní vybavení odborných učeben a laboratoří, celkově nové vybavení prostor školy
 5. Počítač s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí v každé učebně
 6. Projektové dny s promyšlenou výukou jako příprava na další studium na VŠ
 7. Špičkové služby koordinátorů a výchovně – preventivních aktivit
 8. Tabletové učebny s bohatým IT vybavením
 9. Badatelská výuka
 10. Nadstandardně vybavená rozsáhlá sportoviště
 11. Dlouhodobě výborné úspěchy v soutěžích napříč předměty
 12. Vlastní školní televize TV Gymlit
 13. Škola nedaleko metra „C“ (Střížkov, Prosek)
 14. Systémově zabezpečená škola s moderní recepcí
 15. Vlastní školní kuchyně s možností denního výběru ze tří jídel
 16. Klidné prostředí, park před školou
 17. Fungující spolupráce školy a Rady rodičů
 18. Wi-Fi i pro žáky
 19. Výměnné a studijní zájezdy, seznamovací pobyt pro první ročníky, nepovinné předměty a kroužky, …