Projekty 2021-22 – 2. část pilotáže

Dokumenty ke stažení

Přihláška

Projektový list


Harmonogram projektů ve školním roce 2021/22 – 2. část pilotáže

—————————————————————————

Změněný harmonogram od 19.1. viz. níže!

—————————————————————————

Do 1.10. – volba témat a tvorba skupin žáků (3-5), stanovení individuálních cílů a jejich zápis do projektových přihlášek (preferujeme využít loňské výsledky, žáci odevzdají elektronicky přihlášku za svou skupinu třídnímu učiteli)

Do 6.10. TU zašle zkontrolovaný seznam projektových přihlášek zástupkyni ředitelky Kučerové, obratem proběhne rozeslání projektů přiděleným učitelům

Do 13.10. přidělení učitelé si rozdělí projekty třídy (v případné neshody řeší vedení školy)

2. polovina října: Projektová schůzka s vedoucím projektu, specifikace pravidel, vytvoření skupin v MS Teams, založení projektových deníků, návrh plánovaní, rozdělení rolí v týmu…

Říjen – leden:

 • samostatná průběžná práce,
 • metodický dohled vedoucího projektu formou online spolupráce či plánovaných prezenčních konzultací
 • průběžné vedení projektového deníku
 • zapojení externího odborníka
 • tvorba povinných výstupů

19.1. – elektronické odevzdání projektových prací – vyšší gymnázium vedoucím projektu

1.2. – ukončení projektových deníků

8.3. – Projektový den – finalizace výstupů, zkoušky prezentací, …

10.3. – prezentační den ve třídách

11.3. – celoškolní prezentace nejlepších projektů (NG/VG), přehlídka posterů a výrobků, závěrečné reflexe tříd s TU

Do 31. 3. zápis finálního hodnocení do Bakalářů


Manuál Gymlit projektů pro školní rok 2021/2022

Gymlit projekty si kladou za cíl podpořit žáky v samostatné i skupinové práci dle jejich zájmů, zvyšovat nejen jejich kompetence komunikační a prezentační, ale i pracovní a polytechnické, rozvíjet práci se zdroji, řešit problémy a zdokonalovat se v praktickém používání cizích jazyků a ICT. Snaží se rozvíjet kreativitu, samostatnost, schopnost kritického myšlení i zodpovědnost.

Projekty probíhají jedenkrát ročně podle předem stanoveného harmonogramu. Aktivně se jich účastní žáci nižšího gymnázia (sekundy až kvarty) a žáci vyššího gymnázia (kvinty až septimy plus odpovídající ročníky čtyřletého studia). Žáci prim se účastní pouze prezentačních dní jako diváci s následnou reflexí. Žáci maturitních ročníků se již projektů neúčastní.

Ke každé třídě jsou přiřazeni tři vyučující, u nichž žák v daném školním roce svůj projekt řeší. Téma projektu si volí podle svého zájmu, návrh musí schválit některý z přidělených pedagogů. V případě nezvolení tématu žákem, pomáhá s výběrem učitel.

Na nižším gymnáziu pracují žáci ve skupinách 3-5 žáků, na vyšším mohou pracovat i jednotlivě. Velikost skupin musí odpovídat náplni navrženého projektu a je podmíněna jasným vymezením úkolů jednotlivých členů týmu již v době přihlášení do projektu.

Na začátku projektového období je vždy stanoven projektový harmonogram uveřejněný s manuálem na webových stránkách školy.

Projektové dny jednotlivých skupin se mohou uskutečnit prezenčně nebo distančně, dle domluvy s vedoucím projektu. Během nich probíhají konzultace, plánování a hodnocení průběhu prací i spolupráce ve skupinách, lze využívat školní vybavení atd. Případné exkurze či výjezdy nezajišťuje vedoucí projektu ani škola a jsou zajišťovány ve volném čase žáků. V rámci plnění projektu žáci kontaktují „externí odborníky“(mail/telefon/osobně), od kterých získají relevantní informaci k řešení zvolené problematiky. Tu vhodně vřadí do výstupů z projektu. Nejedná se o oponenta, celkovou práci tento odborník neposuzuje.

Výjimky musí být konzultovány s vedoucím projektu a zapsány v projektovém listu.

Výstupy projektu

Nižší gymnázium:

 • projektový deník
 • prezentace
 • poster/výrobek/umělecké dílo aj.

Vyšší gymnázium a odpovídající ročníky čtyřletého studia:

 • projektový deník
 • projektová práce včetně anglické anotace
 • prezentace
 • případně poster/výrobek/umělecké dílo

Hodnotící kritéria projektu

Jednotlivé projekty jsou hodnoceny dle níže uvedené bodové škály a nejlepší projekty jsou prezentovány na závěrečné přehlídce.

Nižší gymnázium:

 • Konstruktivní a proaktivní přístup k práci, množství vykonané práce – 40b
 • Projektový deník – přehlednost, průběžné vedení, kompletnost – 10b
 • Komunikace s externími odborníky, práce se zdroji – 10b
 • Prezentace: zpracování prezentace, úroveň vystupování, jazyková úroveň, diskuse (schopnost věcně správně, pohotově a s odborným přehledem reagovat) – 30b
 • Poster/výrobek/umělecké dílo – 10b

Vedoucí projektu zhodnotí jednotlivé řešitele projektu dle uvedených kritérií, za prezentaci je všem členům skupiny přidělen stejný počet bodů. Je třeba důsledně pracovat na spravedlivém rozdělení úkolů a zodpovědném přístupu k jejich řešení.

Hodnocení: Vedoucí projektu vypracuje slovní hodnocení a řešitele projektu s ním seznámí do termínu stanoveného harmonogramem. Zajistí také zápis hodnocení do systému Bakaláři.

Prezentace je hodnocena i přítomnými pedagogy a publikem, které vyplňuje hodnotící formulář.

Pokud prezentace neproběhne ve stanoveném termínu, bude určen termín náhradní.

Neprezentování bez řádné a včasné omluvy bude hodnoceno penalizací – ztrátou 20 bodů.

Vyšší gymnázium a příslušné ročníky čtyřletého studia:

 • Konstruktivní a proaktivní přístup k práci, množství vykonané práce – 30b
 • Projektová práce – odborná úroveň, rozsah, formální úprava, styl, gramatika – 30b
 • Přehledně a průběžně vedený projektový deník – 5b
 • Prezentace: zpracování, kvalita projevu a vystupování, diskuse – 30b
 • Práce se zdroji včetně komunikace s externími odborníky (zápisy v deníku, odkazy v prezentaci a projektové práci) – 5b

Vedoucí projektu zhodnotí jednotlivé řešitele projektu dle uvedených kritérií, za prezentaci je všem členům skupiny přidělen stejný počet bodů. Je třeba důsledně, průběžně pracovat na spravedlivém rozdělení úkolů a zodpovědném přístupu k jejich řešení.

Vedoucí projektu vypracuje slovní hodnocení a seznámí s ním řešitele projektu do harmonogramem stanoveného termínu. Zajistí zápis hodnocení do systému Bakaláři.

Prezentace je hodnocena i přítomnými pedagogy a publikem, které vyplňuje hodnotící formulář. Pokud prezentace neproběhne ve stanoveném termínu, bude stanoven termín náhradní. Neprezentování bez řádné a včasné omluvy je hodnoceno penalizací -20 b.

Výstupy projektů mohou být zaznamenávány pro další použití v rámci propagačních akcí školy a jsou archivovány v elektronickém portfoliu žáka.

Specifikace výstupů:

Prezentace projektu

Projektová práce bude prezentována před třídním kolektivem, učiteli přidělenými třídě a případně dalším publikem. Prezentace spočívá v ústním vystoupení v rozsahu 8-10 min pro jednotlivce nebo 15-20 min pro skupiny žáků, následné diskusi a veřejném hodnocení, část prezentace probíhá v anglickém jazyce.

Pro ústní vystoupení si připravíte prezentaci v Microsoft PowerPointu. Pokud bude nutné použít speciální software, přinesete si vlastní počítač s kompatibilním konektorem, totéž platí i pro jiná speciální zařízení. Prezentaci si včas nahrajte do počítače a vyzkoušejte.

Při její přípravě dodržujte zásadu jeden snímek – jedno téma, které uvedete nadpisem v záhlaví. Na prvním snímku bez záhlaví uveďte název práce, jméno či jména autorů, jméno vedoucího projektu a externího konzultanta. Na dalším snímku uveďte cíle práce a krátkou osnovu vystoupení. Na konci prezentace proveďte stručné shrnutí výsledků a jejich významu, nezapomeňte na seznam použitých zdrojů. Vhodně vřaďte anglickou část prezentace.

Vyhněte se uvádění nadměrného množství textu, při přednesu to svádí k doslovnému čtení, a to je považováno za chybu. Účelné je u každého tématu uvést krátká hesla jako opěrné body pro přednes. Pokud je to možné, použijte v prezentaci obrázky a grafy, které často nesou více informací než prostý text nebo mluvené slovo. Dbejte na využití a grafické uspořádání plochy snímku, dostatečnou velikost písma (nejméně 26 bodů) a dodržujte stejný grafický styl v celé prezentaci.

Pokud budete předvádět nějaký výrobek či zařízení, připravte se i na to, že se jeho předvedení nemusí hned podařit podle vašich představ, vše si včas vyzkoušejte.

V případě skupinové práce rovnoměrně rozdělte jednotlivé části prezentace mezi jednotlivé členy týmu. Vystoupení si předem nacvičte a ověřte si, kolik času přednes zabere.

Při něm mluvte nahlas a hovořte k publiku. K plátnu s prezentací se otáčejte jen tehdy, pokud budete na něco ukazovat. Dbejte na jazykovou úroveň, vhodné užívání odborných termínů a vyvarujte se výplňových slov.

Diskuse vychází především z ústního vystoupení, ale u žáků vyššího gymnázia může navazovat i na písemnou práci. Ověřuje schopnost věcně správně, pohotově a s odborným přehledem reagovat na podněty a otázky.

Prezentaci budou hodnotit nejen přítomní pedagogové, ale i žáci z publika a podle stanovených kritérií vyplní záznamové formuláře, které po prezentaci odevzdají přítomným vyučujícím.

Projektový deník

Slouží k průběžným zápisům prováděných činností souvisejících s projektem. Každý řešitel projektu ho samostatně vede v elektronické formě a sdílí jej s vedoucím projektu. Obsahuje datum a popis vykonané činnosti na projektu, včetně záznamů o spolupráci v rámci skupiny, komunikaci s externím odborníkem, konzultacích s vedoucím projektu apod.

Poster

Plakátové sdělení – poster – je formou prezentace projektu doporučovanou především pro žáky nižšího gymnázia. S běžným plakátem má společnou snahu informovat a zaujmout. Podle zadané velikosti (formát A1) si rozvrhněte plochu a členění posteru. V horní části se obvykle uvádí název vaší práce, jména autorů, vedoucího projektu a externího konzultanta. Sdělení by mělo obsahovat formulaci řešeného problému a cílů, kterých jste chtěli dosáhnout, metodu zpracování, výsledky práce a její přínos, nesmí chybět hodnotící závěr.

Při přípravě posteru upřednostňujte obrázky a grafy, text slouží jen pro zásadní sdělení, vysvětlivky a komentáře. Vše na ploše musí být graficky uspořádáno přehledně a logicky, aby sdělení bylo srozumitelné i bez vašeho komentáře. Texty musí mít dostatečnou velikost písma, aby byly čitelné i z větší vzdálenosti. Expozici určitě oživí i třírozměrné předměty uložené před vlastním posterem. Ten může, ale nemusí být vytvořen na počítači.

Pro prezentaci u posteru (v rámci posledního prezentačního dne) si připravte dva druhy projevů.

První z nich (tzv. pitch) má zaujmout okolojdoucí žáky či pedagogy a neměl by trvat více než minutu. Jeho cílem je stručně shrnout hlavní obsah vaší práce.

Druhý typ projevu by měl trvat několik minut (nanejvýš pět) a jeho cílem je podat bližší informace tomu, koho vaše první představení práce zaujme a chtěl by vědět více. Tyto formy nenahrazují vlastní prezentaci projektu.

Příklady několika zdařilých posterů:

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/fotografie/k_aktualitam/martinmikesposter2011.png
http://download.arcdata.cz/konf/2017/postery/11.jpg
http://download.arcdata.cz/konf/2017/postery/38.pdf
http://www.kuricka.cz/userfiles/files/LIFE/poster.pdf

Projektová práce – povinná pro vyšší gymnázium a příslušné ročníky čtyřletého studia

Projektovou práci tvoří každý žák samostatně. Práce obsahuje projektový list, anglicky psanou anotaci práce, vlastní text projektové práce, seznam citací a případné přílohy, vše v tomto pořadí. Vlastní text práce je v rozsahu nejméně 3 normostrany psaného odborného textu (formát A4, font 12, řádkování 1,15, okraje normální). Práce se odevzdává elektronicky.

Obsah práce rozdělte na tyto části: úvod, teoretickou část, metodiku, výsledky, závěr a diskusi. Práci doplňte shrnutím a případně přílohami.

V úvodu přesně popište problém, kterým se práce zabývá, stanovte jasné cíle a shrňte současný stav problematiky (s odkazy na literaturu).

Další částí je metodika. Popište stručně, přehledně a výstižně, jak jste při práci postupovali, jakou techniku, materiály a zdroje jste používali. Uveďte soubory zkoumaných vzorků, přístroje (včetně jejich značky a výrobce). V této kapitole je možné vysvětlit a odůvodnit výběr tématu.

Výsledky jsou velmi důležitou částí každé práce. Vyjadřují to, co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno, vytvořeno – zatím bez hodnotícího kritéria. V této části projektové práce se fakta uvádějí buď textem, nebo tabulkami, zvýrazňují se grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem, scénářem, notovým zápisem, fotodokumentací apod. Výsledky mají být stručné a zcela srozumitelné, bez úvah a komentářů.

Závěr a diskuse obsahuje srovnání dosažených výsledků práce s dosud známými fakty z dané oblasti a konstatuje se shoda s výsledky vědeckých kapacit či odlišnost od nich (tato část by měla korespondovat s tou částí úvodu, ve které jste uvedli přehled dosavadní úrovně znalostí, tzv. rešerši problematiky). Zdůrazněte význam a možnosti využití výsledků, objasněte roli externího konzultanta i ostatních členů týmu.

Anotace v anglickém jazyce v rozsahu 10-15 řádků je neodmyslitelnou součástí práce.

Obsahuje souhrn logicky uspořádaných myšlenek, které práci charakterizují tak, aby si o ní kdokoli mohl udělat rámcový přehled.

Seznam citací je číslován ve shodě s číselnými odkazy v textu a řádně zapsán. Pramen citujte vždy bezprostředně za koncem citátu, na stejný zdroj lze odkazovat i vícekrát, ale v souhrnu literatury se uvádí pouze jednou. Citace musí odpovídat citační normě ČSN ISO 690. Přehledný souhrn pravidel naleznete např. na stránkách https://sites.google.com/site/novaiso690/schemaapriklady, kde jsou uvedeny i nejčastější citační chyby.

Pokud projekt bude zpracovávat skupina, každý člen nakonec odevzdá vlastní, samostatně vypracovanou projektovou práci, ve které bude klást důraz především na svou část týmově řešeného projektu.