Na Gymnáziu Litoměřická organizujeme k podpoře čtenářství, kritického myšlení a komunikačních dovedností čtenářský klub. Schůzky klubu probíhají 1x týdně on-line ve skupině v MS Teams.

Termín schůzek i plán činnosti je stanovený po dohodě se žáky s ohledem na jejich čtenářské zájmy a s četbou spojené aktivity. Touto činností chceme napomoci neformálnímu setkávání žáků a podpořit projekt rekonstrukce školní knihovny našeho gymnázia.

Zájemci o čtenářský klub se mohou přihlásit e-mailem p. zástupkyni Tobolkové na adrese tobolkova@gymlit.cz a nebo přímo vyučujícímu, který jim aktivitu nabídl.