V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN) ze dne 6. 4. 2021 oznamujeme, že:

 

1. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na  jednotné přijímací zkoušce  (dále jen „přijímací zkouška“) pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

2. Doklad může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle  odstavce 1. písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

 

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle odstavce 1. a 2. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle odstavce 1. nebo 2., škola mu účast na přijímací
zkoušce neumožní.

(výtah ze znění mimořádného opatření – kompletní znění zde)