Školská rada je kontrolní orgán školy, má 6 členů a jejich funkční období je 3 roky. 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy navrhují a volí pedagogové školy a 2 členy navrhují a volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Příprava voleb

Organizací voleb pověřila ředitelka gymnázia volební komisi ve složení pp. Čížková, Kučerová, Tobolková.

Dne 3. 9. 2020 byli dopisem ředitelky gymnázia informováni rodiče nezletilých žáků, že v listopadu skončí funkční období školské rady zvolené v roce 2017. Zároveň byli požádáni o návrh kandidátů do školské rady na nové funkční období.

Zletilí žáci byli informováni o volbách do školské rady vedením školy na schůzi Žákovského parlamentu a prostřednictvím svých zástupců ve třídách byli požádáni o návrh kandidáta.

5. 10. 2020 byly uzavřeny návrhy kandidátů rodičů nezletilých žáků, zletilí žáci svého kandidáta nenavrhli.

Z navržených kandidátů přijali kandidaturu:

JUDr. Barbara Červenková

Ing. Michaela Kosová

Bc. Anna Rybová

S medailony kandidujících se můžete seznámit kliknutím na jejich jména.

Termín a průběh voleb

Volby proběhnou vzhledem k aktuální epidemiologické situaci online prostřednictvím webového formuláře, a to 10. 11. 2020 od 18:00 hodin do 11. 11. 2020 20:00 hodin. Podrobné informace budou zveřejněny v dostatečném předstihu.